Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG LÊ THẾ HAI

TỔNG GIÁM ĐỐC

Họ Tên: Lê Thế Hai

Năm Sinh: 1991

Quốc Tịch: Việt Nam

“Thành công là mang đến giá trị cho xã hội

Chứ không phải lợi nhuận mang về”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông PHẠM HIỀN NAM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông VÕ ĐỨC TÁM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà ĐINH THỊ THU HÀ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

Ông Lê Mạnh Hà

GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Ông NGUYỄN TẤN PHÁT

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH LABO 5D

Ông HOÀNG QUỐC HÒA

GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO

Bà VŨ THỊ QUYÊN

GIÁM ĐỐC CHUỖI CUNG ỨNG

Bà TRẦN THỊ TRÚC LY

GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH CHUỖI HỆ THỐNG VIỆN THẨM MỸ DIVA

Ông LÊ HOÀN NAM

QUYỀN GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH KHU VỰC MIỀN TRUNG

Bà LẠI THÚY HÀ

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH ĐA KHOA PHƯƠNG NAM

SƠ ĐỒ NHÂN SỰ
Maps